Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
  • Registrace
  • KOŠÍK (0.00 Kč)Nákupní a reklamační řád


 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


 

1.1.
Tento nákupní a reklamační řád (dále jen „nákupní řád“) vydává společnost O2 Czech Republic a.s, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle, PSČ 140 22, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322 (dále jen „prodávající“) pro jí provozovaný internetový obchod (dále jen „internetový obchod“) na adrese esperia.cz (dále jen „webová stránka“). Nákupní řád upravuje v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu.


 

1.2. 
Ustanovení
nákupního řádu jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a nákupní řád jsou vyhotoveny v českém jazyce, případná odlišná úprava v kupní smlouvě má přednost před obecnými ustanoveními nákupního řádu.


 

1.3. 
Podmínky nákupního řádu může prodávající měnit či doplňovat. Prodávající si vyhrazuje i právo omezit nebo dočasně či trvale ukončit provozování internetového obchodu. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění nákupního řádu.

 


 

  1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


 

2.1.
Veškerá obrazová, textová či jiná prezentace zboží umístěná na webové stránce je výlučně informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.


 

2.2.
Informace na webové stránce zahrnují důležité údaje o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivých položek. Ceny zboží jsou uvedeny v Kč včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.


 

2.3.
Webová stránka dále uvádí obecné informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Zboží je zákazníkům doručováno výhradně na existující adresy na území České republiky a Slovenska, proto také náklady spojené s balením a dodáním platí pouze pro doručování v rámci České republiky a Slovenska.


 

2.4.
Pro objednání zboží vyplní zákazník objednávkový formulář na webové stránce. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:


2.4.1.   objednávaném zboží (zákazník ho „vloží“ do elektronického nákupního košíku),


2.4.2.   způsobu úhrady kupní ceny zboží a požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a


2.4.3.   nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen „objednávka“).
 

2.5.
Před konečným odesláním objednávky prodávajícímu má zákazník možnost zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání takových údajů. Objednávku odešle zákazník prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem na webové stránce při odeslání objednávky (dále jen „e‑mailová adresa zákazníka“).
V případě nahrání vlastního motivu (designu) zákazník odesláním objednávky stvrzuje, že disponuje oprávněním k jeho užití bez omezení a zároveň, že užitím motivu (designu) nedochází k újmě strany. Zákazník si je vědom, že přebírá odpovědnost za případné budoucí nároky třetích stran.

 

2.6.
Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).


 

2.7.
Smluvní
vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež prodávající zasílá zákazníkovi elektronickou poštou na e-mailovou adresu zákazníka.

 


2.8.
Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání
 kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. na internetové připojení či telefonní hovory) nese zákazník na svůj náklad.


 

 

  1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY


 

3.1.
Cenu zboží a případné náklady spojené s jeho dodáním dle kupní smlouvy může zákazník uhradit dle své volby některým z těchto způsobů:


3.1.1.   Standardně v hotovosti při převzetí zboží od České pošty nebo od smluvní společnosti nabízející kurýrní služby; v tom případě je kupní cena splatná při převzetí zboží a je zaplacena v okamžiku úhrady přepravci.


3.1.2.   Při objednání kartou on-line; v tom případě je podmínkou účinnosti objednávky potvrzení vydavatele karty o provedení platby, přičemž kupní cena je zaplacena připsáním na účet prodávajícího.


3.1.3.   Před dodáním zboží bezhotovostním převodem; v tom případě je podmínkou dodání její zaplacení, přičemž kupní cena je zaplacena připsáním na účet prodávajícího; pokud k němu nedojde ve lhůtě splatnosti uvedené prodávajícím v akceptaci, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to s okamžitým účinkem ke dni doručení odstoupení na e-mailovou adresu zákazníka.

 


3.2.
Společně s kupní cenou je zákazník povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.


 

3.3.
Prodávající standardně nepožaduje od zákazníka zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení odst. 3.4 o povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.


 

3.4.
Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany zákazníka nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (odst. 2.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží zákazníkovi. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.


 

3.5.
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.


 

3.6.
Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno právními předpisy, vystaví prodávající k dodávkám zboží na základě kupní smlouvy zákazníkovi daňový doklad (fakturu) a zašle ji v elektronické podobě na e-mailovou adresu zákazníka. Zadáním objednávky do        e-shopu souhlasí zákazník s použitím a zasláním dokladu v elektronické podobě.


 

 

4.  ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


 

4.1.
Zákazník bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy mj. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu, které podléhá rychlé zkáze nebo které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, dále od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud zákazník porušil jejich původní obal.


 

4.2.
Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má zákazník uzavírající na webové stránce kupní smlouvu jakožto spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě na adresu
Sklad O2 Czech Republic a.s, www.ESPERIA.cz, K Mrazírnám 1158, Hodolany, 779 00 Olomouc.

 


4.3.
V případě odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem se kupní smlouva od počátku ruší, a to doručením odstoupení prodávajícímu. Zákazník vrátí zboží prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i když zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


 

4.4.
V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní plnění přijaté podle ní od zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi, a to stejným způsobem, jakým je prodávající přijal. Prodávající je též oprávněn vrátit peněžní plnění od zákazníka oproti vrácení zboží či jiným způsobem, pokud s tím zákazník bude souhlasit nebo pokud mu tím nevzniknou další náklady. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté plnění zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 


 

4.5.
Nárok na úhradu škody vzniklé na vraceném zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení peněžního plnění zákazníka dle kupní smlouvy, zaniklé odstoupením.


 

4.6.
Do doby převzetí zboží zákazníkem je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající zákazníkovi kupní cenu, dosud zaplacenou podle kupní smlouvy zaniklé odstoupením, a to bez zbytečného odkladu bezhotovostně na účet určený zákazníkem.


 

4.7.
Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně
takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


 

4.8.
V případě odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka nebo prodávajícího dle předchozích bodů, bylo-li již zboží zákazníkovi dodáno nebo přijata úhrada od zákazníka a je-li to stanoveno právními předpisy, vystaví prodávající opravný daňový doklad (dobropis) a zašle jej zákazníkovi.

 


 

  1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ


 

5.1.
Zboží bude zákazníkovi doručeno dle jeho volby v objednávce třetí stranou – společností Česká pošta a.s. nebo smluvní kurýrní službou na určenou adresu:


 5.1.1. na území České republiky, a to v dohodnutý čas (standardně v pracovních dnech v době od 8:00 h do 16:00 h). Zboží bývá doručeno zpravidla do tří pracovních dnů, v případě produktů Esperia original je dodací lhůta 5 – 10 dnů po akceptaci objednávky, pokud zákazník bezodkladně neobdrží jinou informaci; nebo


5.1.2. na území Slovenska, a to výhradně u zboží, u kterého je taková možnost v internetovém obchodu výslovně uvedena, v dohodnutý čas (standardně v pracovních dnech v době od 8:00 h do 16:00 h). Zboží bude doručeno nejpozději pátý pracovní den, v případě produktů Esperia original je dodací lhůta 5 – 10 dnů po akceptaci objednávky, pokud zákazník bezodkladně neobdrží jinou informaci;


přičemž prodávající si vyhrazuje právo doručit zboží později než ve výše uvedené lhůtě a zákazníka odpovídajícím způsobem informovat v případě, že zákazníkem vybrané zboží není momentálně na skladě.

 


5.2.
V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží a náklady spojené s jiným způsobem doručení.


 

5.3.
Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad je neprodleně oznámit přepravci. V případě zjištění porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít.


 

5.4. 
Bylo-li zboží zaplaceno před jeho dodáním (např. kartou on-line), je prodávající oprávněn podmínit jeho předání tím, že přebírající prokáže svou identitu platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, pas); liší-li se přebírající od zákazníka, předloží také plnou moc udělenou zákazníkem pro tento účel s úředně ověřeným podpisem zákazníka.

 


 

  1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


 

6.1.
Práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 


6.2.
Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady, zejména že v době, kdy zákazník zboží převzal:


6.2.1.   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží nebo na základě reklamy prodávajícího nebo výrobce,


6.2.2.   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,


6.2.3.   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byly-li jakost nebo provedení určeny podle smluveného vzorku nebo předlohy,


6.2.4.   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a


6.2.5.   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


 

6.3.
Ustanovení
uvedená v odst. 6.2 se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 


6.4.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Zákazník je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění (podat reklamaci) u vad, které se projeví ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží včetně repasovaných zařízení se tato lhůta zkracuje na 12 měsíců.


 

6.5.
Práva z vadného plnění uplatňuje zákazník u prodávajícího O2 Czech Republic a.s,
www.ESPERIA.cz, K Mrazírnám 1158, Hodolany, 779 00 Olomouc. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od zákazníka reklamované zboží s popisem, jak se jeho vada projevuje, a doložením zakoupení zboží od prodávajícího v internetovém obchodu (např. prodejním dokladem).

 


6.6. 
Prodávající vyřizuje reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů od jejich uplatnění, nedohodne-li se se zákazníkem na delší lhůtě. Nebude-li vada odstraněna či reklamace vyřízena včas, má zákazník právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 


6.7. 
Pokud má zboží při převzetí vady a zákazník podá řádně a včas reklamaci, má právo na jejich bezplatné odstranění (opravou nebo výměnou vadné součásti, a není-li to povaze vady nepřiměřené, nelze-li vadu bez zbytečného odkladu či nepřiměřených nákladů odstranit nebo došlo-li k výskytu většího počtu vad nebo opakovanému výskytu téže vady, též dodáním nové věci) nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Není-li odstranění vady možné, nelze-li věc řádně užívat pro výskyt většího počtu vad či pro opakovaný výskyt téže vady nebo je-li vada podstatným porušením kupní smlouvy, má zákazník právo od kupní smlouvy odstoupit. Volbu práva oznámí zákazník prodávajícímu při uplatnění práva z vadného plnění či bezodkladně poté. Oznámenou volbu může zákazník měnit pouze se souhlasem prodávajícího, neb pokud zvolil odstranění vady, která se následně ukáže jako neodstranitelná.

 


6.8. 
Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené neodborným nebo neoprávněným zásahem (včetně změny nebo jiného zásahu do software), používáním zboží v rozporu s návodem k obsluze, a není-li přiložen, s obvyklým způsobem použití, dále vniknutím  cizích  látek  do  přístroje,  nesprávnou údržbou, poškozením v důsledku neodvratné události (živelná pohroma), mechanickým poškozením v důsledku zavinění zákazníka, jakož i pokud zařízení bylo připojeno na jiné než předepsané napětí, přepětím,  nebo  pokud  byla  závada  způsobena  použitím nestandardního či neoriginálního příslušenství. (Za neodborný a neoprávněný zásah se považuje zejména takové nakládání se zařízením, kdy dojde k porušení ochranných prvků chránících citlivé technické prvky uvnitř přístroje.) Práva z vad nemohou být uplatněna, ani pokud je provedena úprava, modifikace nebo adaptace vedoucí k rozšíření funkcí zařízení oproti zakoupenému provedení nebo k rozšíření možnosti jeho provozu v jiných technických podmínkách, než pro které bylo navrženo, vyrobeno či schváleno.

 


 

  1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


 

7.1. 
Zákazník nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží, ne však dříve, než zákazník zboží převezme.


 

7.2. 
Prodávající není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.


 

7.3. 
Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 


 

  1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


 

8.1.
Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je upravena nařízením EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.


 

8.2.
Pro účely objednání, prodeje a placení dle nákupního řádu je nezbytné zpracování těchto osobních údajů zákazníka: jméno a příjmení, adresa bydliště či doručovací adresa, adresa elektronické pošty a telefonní číslo; pro účely dodání zboží a řešení reklamací též může být nezbytné rodné číslo, číslo občanského průkazu, identifikační číslo či daňové identifikační číslo zákazníka, pokud je v konkrétním případě zákazník poskytne prodávajícímu na jeho žádost (dále společně jen „osobní údaje“).


 

8.3.
Zákazník bere na vědomí, že je povinen veškeré své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 


8.4.
Zpracováním osobních údajů zákazníka může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

 


8.5.  
Zákazník bere na vědomí, že prodávající je oprávněn oslovit jej se svými obchodními nabídkami do té doby, než podá námitku proti tomuto oslovování.


 

8.6.
Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že k ní poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí za účelem plnění kupní smlouvy.


 

8.7.
Detailní informace o zpracování osobních údajů, o právech zákazníka souvisejících se zpracováním osobních údajů a způsobech jejich uplatnění jsou uvedeny v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů, který je dostupný na www.o2.cz.


 

 

9.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 


9.1.
Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, vztah prodávajícího a zákazníka se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z právních předpisů.

 


9.2.
Je-li některé ustanovení nákupního řádu neplatné nebo neúčinné, případně se takovým stane, nastoupí namísto něj ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení nákupního řádu, jsou-li od vadného ustanovení oddělitelná.

 


9.3  
Změny a doplňky kupní smlouvy či nákupního řádu vyžadují písemnou formu.

 


9.4. 
Kupní smlouva včetně nákupního řádu je prodávajícím archivována v elektronické podobě a není běžně přístupná.

 


9.5.
Přílohu nákupního řádu tvoří 1. ceník dopravy a 2. formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 


9.6.
Kontaktní
údaje prodávajícího O2 Czech Republic a.s, www.ESPERIA.cz, Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4..

 


9.7.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

  

  

Příloha č. 1 nákupního řádu obchodu esperia.cz


 

CENÍK DOPRAVY

 

 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH a platí pro dopravu Kurýrem nebo Českou Poštou.


Prodávající si vyhrazuje právo k jednostranné změně ceníku zejména pro účely speciálních akčních nabídek, kdy o každé takové změně, bude kupující řádně informován nejpozději v rámci akceptace objednávky Prodávajícím.


 

Území

Cena zboží vč. DPH v téže objednávce

Cena dopravy

ČR

Do 1.999,99 Kč

99,- Kč

Od 2.000 Kč

1,-Kč

SK

Do 1.999,99 Kč

155,- Kč

Od 2.000 Kč

1,- Kč


 

Příloha č. 2 nákupního řádu obchodu esperia.cz


 

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

www.ESPERIA.cz

O2 Czech Republic a.s.

Za Brumlovkou 266/2

Praha 4 – Michle

140 22

 

 

 

 

Odstoupení od kupní smlouvy – esperia.cz

 

 

Já,

Jméno a příjmení (název):                         ………………………………………………………………………………………….

Rodné číslo (IČ):                         ………………………………………………………………………………………….

Bytem (sídlem):                         ………………………………………………………………………………………….

 

 

tímto odstupuji od kupní smlouvy uzavřené s Vámi na internetovém obchodu esperia.cz dne ……………

o koupi tohoto zboží: ….…………………………………………………………………………………………….

 

Zaplacenou cenu za zboží prosím vraťte tímto způsobem:

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Beru na vědomí, že vrácení zaplacené ceny za zakoupené zboží je podmíněno jeho vrácením společnosti O2 Czech Republic a.s.

 

 

 

 

V ……………………………….. dne ……………………………….

 

 

 

 

 

 

…………………………………….

(vlastnoruční podpis odstupujícího)